ולנטינה לא לבד

עו"ד אירית ינקוביץ': “התו הירוק לא מעוגן עדיין בשום חקיקה".
היא כנראה למדה משפטים יחד עם תמיר טורגל (גם הוא מצטיין בעשיית רוח וצלצולים, אבל פחות באיתור תקנות).

אירית ינקוביץ - התו הירוק לא מעוגן בחקיקה.png
 
תגובת עו"ד אירית ינקוביץ' (הקישורים שלי):
"הוא פורסם ברשומות אבל וועדת הכנסת לא אישרה אותו ולכן במסלול שהממשלה ניסתה להכשיר אותו על פי סעיף 4.ד׳3 לחוק, הממשלה היתה צריכה להצביע על דחיפות ובהילות ולעגן אותה בתקנות. ולכן בפועל יש פרסום אבל התקנות בטלות מעיקרן כי תוקנו בניגוד לחוק עצמו".
סעיף 4(ד)(3) לחוק, הנזכר בתגובה, קובע כך: “על אף האמור בפסקה (1), בהתקיים דחיפות המחייבת כי תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר, הממשלה רשאית להתקינן בלי אישור של הוועדה של הכנסת כאמור בפסקה (1); התקנות יוגשו לוועדה של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומן ברשומות בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההחלטה להתקינן, ויחולו לעניין אישורן הוראות פסקאות (2)(ב) עד (ה)”.
להזכירכם: עו"ד אירית ינקוביץ' כתבה תחילה, כי "התו הירוק לא מעוגן עדיין בשום חקיקה".
החליטו בעצמכם אם התגובה הנ"ל היא לעניין או שהיא רק ניסיון לתרץ טעות בדיעבד.
 
למעלה